Stanovy -  ''ShareTiny for AleXej''

Predbežná a záverečná správa verejnej zbierky 2020

Suma prijatia 2% z daní v roku 2020 (za rok 2019)

Podiel zaplatenej dane z príjmov poukázaný prijímateľovi podielu zaplatenej dane z príjmov v roku 2020 možno v súvislosti s pandémiou použiť na účely podľa osobitného predpisu 33a) do konca roka 2022, pričom tento prijímateľ je povinný zverejniť presnú špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov prijatého v roku 2020 podľa osobitného predpisu 33b) do konca mája 2023.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/67/